skip_to_main_content
©  Foto:

Ordensreglement

Slagsmål, skrigen, råben eller anden støjende, voldelig, fornærmelig eller lignende optræden, der er egnet til at forstyrre den offentlige orden, må ikke finde sted. 
Det er forbudt at udvise uanstændig eller anstødelig opførsel, der er egnet til at forulempe andre eller vække offentlig forargelse. 
Det er forbudt at benytte højtalere, musikanlæg, musikinstrumenter eller lignende, når benyttelsen må antages at være til væsentlig ulempe for de omkringboende og forbipasserende. 
 
Udspring og badning i  Havn og Marinaen er forbudt.
 
Arealerne skal efterlades i rengjort stand. 
 
Reglement for overholdelse af orden i Kerteminde Marina og Havn følges. 
 
Ordensbekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 følges.

Overtrædelse af dette ordensreglement anmeldes til politiet. 

Ordensreglementet udfærdiget i medfør af Ordensbekendtgørelse nr. 511 af 20. juni 2005 § 16, jfr. § 18. Overtrædelse kan straffes med bøde.