VisitKerteminde
kløverstier

Kløversti | Ved 900 vænget

Sjældne planter

Foruden historien, som knytter sig til stedet, har Dalbys høj også meget stor botanisk værdi på grund af en artsrig urtevegetation. Området indeholdt tidligere omkring 123 mere eller mindre sjældne plantearter. Store dele af området er naturbeskyttet.  

På gravhøjen og de nære omgivelser er der en usædvanlig botanik, som knytter sig til kalkrige overdrev. Der er tidligere registreret hele 49 arter på højen. Der skulle blandt andet findes en bestand af Glat Rottehale, som er meget sjælden på Fyn.

En anden meget sjælden plante i området, er Nøgleblomstret Klokke. Udbredelsen af Glat Rottehale og Nøgleblomstret Klokke gør overdrevet på Dalby høj til et naturområde af største betydning. I området er der desuden også mulighed for at finde arter som bl.a. Bakke-Jordbær, Blodrød Storkenæb, Håret Viol, Eng-Havre, Tjærenellike og Knoldet Mjødurt, som alle er sjældne på Fyn.

For at sikre at de sjældne arter fortsat kan ses i området, bør man undgå at plukke dem.

Artsrig vældmose
Tæt ved stien ned mod Lindøværftet findes en vældmose med mange spændende og sjældne plantearter, som er gået meget tilbage i Danmark. Karakteristiske arter i mosen er Blåtop, Fåblomstret Kogleaks, Smalbladet Kæruld, Kragefod, Trævlekrone samt mange andre. 

Pleje og rydning af Dalby Høj
Dalbys højs artsrige plantesamfund har i mange år været truet af kraftig tilgroning af bl. a. træer og buske.For at sikre de store historiske, natur- og rekreative værdier i fremtiden, blev der som led i stiprojektet ”Munkebo – fra kyst til kyst” gennemført en omfattende rydning og pleje for at bevare Dalbys høj og de nære omgivelser som en lysåben lokalitet.